Enerji Hukuku ve mevzuatı günümüz Türkiye’si açısından çok büyük önem arzetmektedir. Süregelen mevzuat, özelleştirme ve liberalleştirme çalışmaları sayesinde yerli ve yabancı yatırımcılar için cazip bir Pazar haline gelen Türkiye enerji piyasasının büyümeye oldukça açık ve ilgi çekici olduğu bir gerçektir.

Düzenlemeye ve regülasyonlara tabi olan Enerji piyasasında faaliyet gösteren girişimcilerin, uygulanabilir mevzuatı, düzenlemeleri ve kararları biliyor ve buna uygun bir şekilde ticari işlemlerini şekillendiriyor olması işletmeler için can alıcı önemi haizdir. Enerji yatırımları planlanırken ve hayata geçirilirken enerji hukuku konusunda uzman hukukçularla çalışıyor olmak bu piyasada faaliyet gösteren oyuncular için bir zaruret halini almıştır.

Arel Hukuk Bürosu olarak, enerji hukuku konularında birlikte çalıştığımız müvekkillerimizin yalnızca teorik düzlemde değil, aynı zamanda pratik hayatta da işlerliği bulunan çözümler arıyor olduğu gerçeğini göz önünde bulundurarak, uygulanabilir enerji mevzuatını ve regülasyonlarını takip etmekle kalmıyoruz, bunun yanı sıra sistemin işleyişini de yakından takip ederek pratik ve ticari hayata uygulanabilir çözümler üretmeye çalışıyoruz.

Arel  Hukuk bürosu olarak enerji sektöründe faaliyet gösteren yatırımcıların yanı sıra, mühendis, müteahhit ve proje geliştirici firmalara enerji piyasasına katılım, özelleştirmeler, işletme hakkı devir sözleşmeleri, EPC kontratları, leasing sözleşmeleri , kira sözleşmeleri, bağlantı anlaşmaları, elektrik satış anlaşmaları, doğalgaz satış sözleşmeleri gibi pek çok konularda enerji hukuku ve farklı hukuk disiplinleriyle ilgili olarak hukuki danışmanlık hizmetleri sunuyoruz.

Artan çevre bilinci, öne çıkarılan teşvikler ve yeni teknolojilerin de etkisiyle yenilenebilir ve temiz enerji konuları giderek önemini arttırmakta olup, bu konudaki teknolojik gelişmeler hız kesmeden devam etmekte, bu doğrultuda mevzuatın da aynı hızda güncellenmesi gerekmektedir. Yenilenebilir enerji kaynakları açısından zengin bir potansiyele sahip bulunan Türkiye’de özellikle su, rüzgar, güneş, jeotermal, biyokütle kaynaklı enerji tesislerine yapılmakta olan yatırımlar, tarife teşvikleriyle gün geçtikçe artmaktadır.

Rüzgar enerjisi, biyokütle enerjisi, çöpten elektrik üretimi sistemleri, gazifikasyon, güneş enerjisi ve hidroelektrik teknolojileri dahil olmak üzere yenilenebilir ve temiz enerji hukuku konularıyla ilgili yatırımlarınızın her safhasında hukuki danışmanlık ve destek hizmetleri sağlayabiliriz. Yatırımcılara, iş geliştiricilere ve tedarikçilere düzenli olarak yenilenebilir enerji konusunda destek vermekteyiz.

Arel Hukuk Bürosu  olarak Enerji hukuku ile ilgili olarak aşağıda kısaca özetlenen konularda size hukuki destek sağlayabiliriz.

 • Piyasa katılımcılarına EPDK (Enerji Düzenleme Kurumu) düzenlemeleri ve piyasa katılım şartları ile bu düzenlemelerden kaynaklanan sorunlar konusunda hukuki danışmanlık hizmetleri sunulması
 • Proje taraflarının özelleştirme, kamulaştırma, istimlak ve istimlak bedeline ilişkin süreçlerde tazminattan kaynaklanan ihtilaflar
 • Proje geliştirme ve finansmanı
 • Enerji projeleri, kurumsal işlemler ve yatırımlar için hukuki durum tespiti raporlarının hazırlanması
 • Basit çevrim/kombine çevrim ve yenilenebilir enerji üretim santrallerinin kurulumuna ilişkin sözleşmelerin hazırlanması ve projeler süresince hukuki destek sağlanması
 • Her ölçekte ve kapsamda enerji projeleri, petrol ve doğalgaz projeleri, doğalgaz işleme tesisleri, boru hatları, petrokimya tesisleri, rafinelerin genişleme ve projelerinin hukuki altyapısının kurulması ve projeler süresince hukuki destek hizmeti sağlanması
 • Mevzuat, regülasyon ve ihale dokümanı analizlerinin yapılması
 • EPC kontratlarının hazırlanması, analizi ve müzakeresi
 • İzin ve lisans başvurularının hazırlanması ve takibi
 • Enerji projelerinin ve şirketlerin devralınması
 • Özel ve kamusal kurumlarla yapılacak anlaşmaların hazırlanması veya analizi
 • Stratejik ortaklık, işbirliği, iş ortaklığı ve konsorsiyum sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi

Enerji kaynaklarının çıkarılması, enerjinin üretilmesi, enerji santrallerinin kurulmasına ilişkin izin süreçleri

– Petrol piyasası işlemleri – Sıvılaştırılmış petrol gazları piyasası işlemleri
– Doğal gaz piyasası işlemleri
– Elektrik piyasası işlemleri
– Enerji sözleşmeleri
– Faaliyetten yasaklama tedbirine ilişkin davalar
– EPDK İdari para cezasına ilişkin davalar
– Yetki belgesi iptali davaları
– Enerji projeleri finansman işlemleri
– Enerji kaynaklarının depolanması, gümrük ve antrepo işlemleri
– Enerji (petrol) kaçakçılığı ve hırsızlığıyla ilgili ceza, kabahat ve tazminat davaları
– Enerji şirketlerinin lisanslama faaliyetleri
– Enerji şirketlerinin özelleştirilmesi
– Enerji ihaleleri
– Enerji şirketleri ve düzenleyici kamu kurumları arasındaki ilişkilerin yürütülmesi
– Enerji üretim ve dağıtım şirketleri arasındaki haksız rekabete ilişkin hukuki sorunlar
– Yatırım Anlaşmaları
– Uluslararası Ticari ve Yatırım Sözleşmelerini Yönetme
– Etkili Tahkim Şartlarının Hazırlanması
– Ticari ve Yatırım Uyuşmazlıklarının Yönetimi
– ÇED (çevresel etki değerlendirme) raporlarına itiraz sürecinin takibi
– Enerji hukukunda EPDK ve diğer kurumlar tarafından kesilen idari para cezaların ve yaptırımların iptali için idare mahkemelerinde dava açılması
– Elektrik enerjisinin kaçak ve usulsüz kullanımı nedeniyle açılan davaların takibi
– ÇED raporunun alınması ve ÇED raporuna karşı açılan davaların takibi
– Enerji hukukundaki regülasyonlara yönelik hukuki danışmanlık
– Dağıtıcı bayi ana sözleşmelerinin hazırlanması
– EPDK ve idari makamlarca kesilen para cezalarının iptali