Gayrımenkul Hukuku

Gayrımenkul Hukuku geniş kapsamlı bir alan olup, Vakıflar Kanunu, Orman Kanunu, Tapu Kanunu, Kültür ver Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, Kat Mülkiyeti Kanunu, Kamulaştırma Kanunu, Kadastro Kanunu, Gecekondu Kanunu gibi çok geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır.

Gayrimenkul hukuku büyük ölçüde istisna ve detaydan oluşan, oldukça kapsamlı ve zorlayıcı bir hukuk dalı olarak karşımıza çıkmaktadır. Gayrimenkul davaları ile ilgili gayrimenkul hukuku avukatından herhangi bir danışmanlık veya uzman görüşü almadan hareket etmek, taraflar için ileride büyük zararlar doğmasına sebep olacaktır.

Gayrimenkul hukuku temelinde eşya hukukunun bir alt dalı olma niteliğini taşır ve Türkiye’de eşya hukukuna ilişkin uyuşmazlıkların büyük bir çoğunluğunun çözümlendiği hukuk dalı olarak karşımıza çıkar. Gayrimenkul dendiği zaman esasında arazi, arsa, apartman, bina ve konut gibi taşınmaz değerlerin varlığından söz edilmektedir. Gayrimenkul hukuku çerçevesinde belli başlı tanım ve açıklamalar ön plana çıkmakta ve bu hukuk dalının temelini oluşturmaktadır.

AREL HUKUK BÜROSU, aşağıda izah edildiği üzere gayrimenkul olarak sınıflandırılan ev, daire, işyeri, mağaza, arsa, tarla, bağımsız bölüm gibi taşınmazlardan doğan tüm davaları ilgili olduğu yargı yolu içerisinde çözmektedir.

Arel Hukuk Biürosu;Gayrimenkul Hukuku alanında uzmanlaşmış ekibimiz ile aşağıda belirtilen alanlarla sınırlı olmamak üzere ulusal ve uluslararası arena da olmak üzere danışmanlık ve dava hizmeti vermekteyiz.

1-Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri
2-Uyarlama davalarının takibi
3-Kamulaştırma işlemlerinden kaynaklanan ihtilaflar ve vergisel yükümlülükler
4-Finansal kiralama sözleşmeleri
5-Gayrimenkul kiralarında tahliye davalarının takibi
6-Alım, satım sözleşmeleri
7-Devlet ve devlet kurumları nezdinde gerekli tüm prosedürlerin yürütülmesi
8-Gayrimenkul satış ve devrine ilişkin sözleşmelerin hazırlanması, satış vaadi, önalım ve sair proje geliştirme sözleşmelerinin hazırlanması
9-Gayrimenkullerin kiralanması, üzerlerinde intifa veya sükna gibi sınırlı ayni hakların kurulması; rehin ve ipotek tesisi
10-Tapu iptal davası ve tescil davalarının hazırlanması ve dava sürecinde tarafların temsili,
11-Müdahalenin men’i ve el atmanın önlenmesi davalarının hazırlanması ve dava sürecinde tarafların temsili,
12Şuf’a, ön alım, davalarının hazırlanması ve dava sürecinde tarafların temsili,
13-Muris muvazzası – mirasçıdan mal kaçırma davalarında taraflarının temsil edilmesi,
14-Kamulaştırma ve tezyid-i bedel, davalarında tarafların temsil edilmesi,
15-İmar plan değişiklikleri ile ilgili idari süreçlerin takibi ve gerekli durumlarda iptali için yargısal yollara başvurulması,
16-Yabancıların mülk edinmesi konusunda danışmanlık ve süreç takibi,
17-Taşınmaz malların alım ve satımı konularında hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi,
18İpotek, intifa, irtifak, gibi ayni hakların tesis ve terkini gibi ile diğer işlemlerinin ifası için hukuki destek ve gayrimenkul hukuk danışmanlığı verilmesi,
19-Kira sözleşmelerinin hazırlanması ve geçerlilik süresi boyunca yönetilmesi,
20-Kira sözleşmelerinin feshi,
21-Gayrimenkul konularından doğan dava ve hukuki ihtilafların her aşamasında tarafların temsil edilmesi,
22-Tapu sicil ve kadastro müdürlükleri ve belediyeler nezdinde kayıt tetkik işlemleri ve gayrimenkullerin değerlerine ilişkin durum tespit çalışmalarının yapılması,
23-İmar uygulamaları, resmi izinlerin incelenmesi ve elde edilen sonuçların rapor haline getirilmesi,
24-atırım yapılması düşünülen taşınmazla ilgili açılmış ve halen devam eden idari ve adli davalar, bu davalara ilişkin olarak verilmiş ihtiyati tedbir ve hacizler ile takyidatların incelenmesi, hukuki mahiyetlerinin tespiti ile hukuki risklerin belirlenerek raporlanması,
25-Satış sözleşmelerinin, hâsılat paylaşım modellerinin hazırlanması ve revize edilmesi,
26-İpotek kurulması ve ipotek terkinin gerçekleştirilmesi,
27-Gayrimenkul satış vaadi, kat karşılığı inşaat ve sair gayrimenkul inşaatlarına ilişkin sözleşmelerin hazırlanması,
28-Toplu konut projeleri, kooperatifler, kat mülkiyeti kurulması ve uyuşmazlıkları, mortgage işlemlerinde hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi,
29-Gayrimenkul finansmanı konusunda danışmanlık hizmeti verilmesi,
30-Tapu iptal ve tescil davalarının hazırlanması ve temsili
31-Kamulaştırma ve kamulaştırma bedeli tezyidi bedel davalarının hazırlanması ve temsili
32-İmar planı değişiklikleri ve idari süreçlerin takibi noktasında yargısal yollara başvurular,
33-Yurt dışında ikamet eden ve Türkiye’de taşınmaz ihtiyacı olan ve taşınmazını satmak isteyen kişilere taşınmaz alım-satım hususunda hukuki danışmanlık sağlamak
34-Yabancıların mülk edinmesi hususunda danışmanlık hizmeti
35-Gayrimenkul satış vaadi, kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması
36-Kira sözleşmelerin hazırlanması ve kira sözleşmelerin feshi sürecinde hukuki danışmanlık hizmeti
37-Kamulaştırması el atma davalarında hukuki danışmanlık hizmeti